algemene voorwaarden

De Popshop is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34078950 en is gevestigd te Haarlem aan de Gierstraat 46, 2011 GE te Haarlem.

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 – bestelling en totstandkoming overeenkomst

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website, post, fax) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

c. Pré-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW).

b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
– Afhalen bij ons in de winkel Pin of Kas betaling
– iDEAL of Paypal via de website
– overschrijving naar onze ABN AMRO rekening NL33ABNA0552762032

d. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van De Popshop.

e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen of het artikel onder rembours (betalen aan de pakketdienst) besteld is.

Artikel 4 – Levering en verzendkosten

a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. In de regel kan een zending na 1-3 werkdagen worden verzonden als deze op voorraad in de winkel is, maar het kan ook uitlopen tot een langere levertijd. Wil je een precieze levertijd dan informeer altijd van te voren via telefoonnummer (0031) 023-5328944.

b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 30 dagen terugstorten op uw rekening.

c. Bestellingen worden verzonden via de Post.nl De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:
adres in Nederland

– bij orders t/m 100,- euro 5,95 euro verzendkosten bij vooruitbetaling via de bank, PayPal of iDEAL

– bij orders boven de 100,- euro is verzending gratis bij vooruitbetaling via de bank, PayPal of iDEAL

 

d. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending).

f. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 – Retourneren en/of ruilen bij bezorging

a. U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retour inname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

c. Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
– Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

e. Bij het retourneren van aankopen (of opgehaalde bestellingen) in onze winkel krijgt u GEEN geld terug maar een tegoedbon ( 1 jaar geldig) of u kunt wat anders uitzoeken voor het aankoopbedrag.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.

Artikel 9 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 11 – Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 12 – Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niet te min het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
De Popshop
Gierstraat 46
2011GE Haarlem
Nederland Tel. 0031-235328944
Kamer van Koophandel KvK 34078950
BTW nummer NL185994143B01

Deze website maakt gebruik van cookies